“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin – KEYFİYYƏT, SAĞLAMLIQ, ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MUHAFİZƏSİ ÜZRƏ SİYASƏTI (KSƏTƏMM )

287

KEYFİYYƏT, SAĞLAMLIQ, ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MUHAFİZƏSİ ÜZRƏ SİYASƏT (KSƏTƏMM siyasəti)

(ISO 9001: 2008 Maddə 5.3),
(OHSAS 18001: 2007 Maddə 4.2)
(ISO 14001:2004: Maddələr: 4.2)
(ISM Məcəlləsi, Maddələr 1.2.2. – 2.1)

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (mətndə Cəmiyyət) KSƏTƏMM siyasəti – Cəmiyyətin işçiləri, müştəriləri və podratçıları üçün, ətraf mühitin mühafizəsi də daxil olmaqla, sağlam və təhlükəsiz şəraitin yaradılmasına yönəlmişdir.

Cəmiyyətin məqsədi – ümumilikdə dənizdə təhlükəsiz iş təcrübələrindən bəhrələnərək, personalın sağlamlığını, ətraf mühitin mühafizəsini təmin etmək, sahil və dənizdə çalışan işçilərin təcrübə, səriştə və bacarıqlarını daim inkişaf etdirməklə ən yüksək idarəetmə standartlarına nail olmaqdır.

Cəmiyyətin KSƏTƏMM siyasəti üzrə öhdəlikləri – sağlam və təhlükəsiz iş təcrübələrindən bəhrələnərək, sağlam və təhlükəsiz iş mühitini təmin etmək, dənizdə və limanlarda çirklənmənin qarşısını almaq, bütün müəyyən edilmiş risklərə qarşı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirmək, audit və yoxlamaların nəticələrini qiymətləndirmək, qeyri-uyğunluqların səbəbini təhlil etmək və aparılan təshihlərin effektivliyini qiymətləndirməkdir.

Cəmiyyətin öhdəliyi – daha cox müştəri cəlb etmək məqsədilə xidmətlər çeşidini genişləndirmək və təbliğ etməkdən, habelə İnteqrasiya olunmuş Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ekoloji İdarəretmə Sistemini daim inkişaf etdirməkdən və onun effektivliyini təmin etməkdən ibarətdir.

Bu Siyasət, Cəmiyyətin inkişaf strategiyasına və Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun olmalı və aidiyyəti məqsədlərin icra səviyyəsi nəzərə alınmaqla, vaxtaşırı yenilənməlidir. Bu sistemin effektiv olması üçün Cəmiyyətin bütün sahil/dəniz işçilərinin məlumatlandırılması, fəal iştirakı və fikir mübadiləsinin aparılması vacibdir.

ISO 9001:2008 Keyfiyyətin İdarə olunması Standartı, OHSAS 18001:2007 Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin Mühafizəsinin İdarə olunması Standartı və İSO 14001:2004 Ekoloji İdarəetmə Standartlarının,habelə İMO-nun “Gəmilərin istismarının təhlükəsiz idarə edilməsi və çirklənmənin önlənməsi üzrə Beynəlxalq Məcəllə”sinin (“Əmniyyətli İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Məcəllə” İSM kod 2010) tələblərinə cavab verən İnteqrasiya olunmuş Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ekoloji İdarəetmə Sistemindən istifadə etməklə, yüksəkkeyfiyyətli əmək, sağlamlıq və təhlükəsizlik standartlarına nail olmaq mümkün olacaqdır.

Əməliyyatlar, Dənizdə Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqda Qaydalara, Əməyin Mühafizəsinin İdarə olunması Standartlarına (OH&S), Nizamnamə və qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən aparılacaq. İnteqrasiya olunmuş İdarəetmə Sistemi normal əməliyyatlarda qərarvermə proseslərini və riskləri, o cümlədən, ekoloji aspektləri idarə etməyə, onlara nəzarət etməyə və işin icrası zamanı müvafiq standartlara riayət olunduğunu təsdiqləməyə imkan verəcək. Bütün işçilər bu Siyasətə və Prosedurlara mütləq riayət etməlidirlər.

Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Siyasət və Məqsədlər Cəmiyyətin hər bir işçisi tərəfindən dəstəklənir və məsuliyyətidir. Bu Siyasət Cəmiyyət daxilində hamının diqqətinə çatdırılır, maraqlı kənar tərəflər üçün açıqdır. Cəmiyyət üçün əldə oluna biləcək səviyyədədir və daim aktuallaşdırılacağı nəzərdə tutulur.