AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI TƏRƏFİNDƏN GÖSTƏRİLƏN ELEKTRON XİDMƏTLƏR

772

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI
TƏRƏFİNDƏN GÖSTƏRİLƏN ELEKTRON XİDMƏTLƏR

1.DƏNİZÇİNİN ŞƏXSİYYƏT SƏNƏDİNİN VƏ DƏNİZÇİNİN QEYD KİTABÇASININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

2.DƏNİZÇİLƏRƏ SERTİFİKATLARIN (DİPLOMLARIN) VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

3.SERTİFİKATIN (DİPLOMUN) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI TƏRƏFİNDƏN TANINMASI HAQQINDA TƏSDİQNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

4.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAĞI ALTINDA ÜZMƏK HÜQUQU HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

5.GƏMİYƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

6.GƏMİNİN “GƏMİ VƏ LİMAN VASİTƏLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI  HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

7.LİMANIN “GƏMİ VƏ LİMAN VASİTƏLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI  HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

8.GƏMİ TARİXİNİN FASİLƏSİZ QEYDLƏRİ”(GTFQ) SƏNƏDİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

9.DƏNİZÇİLİK ŞİRKƏTİNİN “ƏMNİYYƏTLİ İDARƏETMƏ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

10.GƏMİNİN “ƏMNİYYƏTLİ İDARƏETMƏ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

11.NEFTLƏ ÇİRKLƏNMƏDƏN YARANAN ZƏRƏRƏ GÖRƏ MÜLKİ MƏSULİYYƏTİN MALİYYƏ TƏMİNATI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

12.BUNKER  YANACAĞI İLƏ ÇİRKLƏNMƏ NƏTİCƏSİNDƏ VURULAN  ZƏRƏRƏ GÖRƏ MÜLKİ MƏSULİYYƏTLƏ BAĞLI SIĞORTA VƏ YA DİGƏR MALİYYƏ TƏMİNATI HAQQINDA SERTİFİKATIN VERİLMƏSI ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

13.MİNİMUM HEYƏT TƏRKİBİ HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

14.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GƏMİ REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİYƏ ÇIXARIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

15.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BERBOUT-ÇARTER REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİYƏ ÇIXARIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACIƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

16.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GƏMİ REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİNİN QEYDİYYATDAN ÇIXARILMASI HAQQINDA  ARAYIŞIN VERİLMƏSI ÜÇÜN MÜRACIƏTIN VƏ SƏNƏDLƏRIN QƏBULU

17.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BERBOUT-ÇARTER REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİNİN QEYDİYYATDAN ÇIXARILMASI HAQQINDA  ARAYIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU