ADDA-sı 7-8 aprel 2022-ci il Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunan tələbə, magistr və gənc tədqiqatçıların onlayn formatda keçiriləcək Elmi konfransına qoşulmaq üçün məlumat

71

Plenar iclas -14:30

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJlMThkMjQtNmZkYy00MWI2LTg2YzktMmJiM2FkYjllZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%228a690b37-3e4d-4f5c-9892-a3c3d6bf57e1%22%7d

Hörmətli iştirakçılar, konfrans aşağıdakı VI bölmə üzrə 7 aprel tarixində saat 15:00-da öz işini davam etdirəcək:

I BÖLMƏ 

“GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ”

Bölmənin sədri: dos. İ.A. Xankişiyev

Həmsədr: dos. Orucov F.S.

Katib: ass. Paşazadə S.Q.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac21b7fbe774c4d93b86068984aa94c67%40thread.tacv2/1648822028078?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%22418607c3-2a7d-479c-a4fd-73852d254747%22%7d

II BÖLMƏ

“DƏNİZ NAVİQASİYASI”

Bölmənin sədri:  t.ü.f.d. Nəbiyev H.N.

Həmsədrlər: dos. Kəlbiyev F.M.

Katib: ass. Əliyev R.L.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a67SvK_O90Jxp_V6fDAAg-lMoi6U3rSK9ck7dNhzJfYY1%40thread.tacv2/General?groupId=a4ba6e14-41eb-4b3c-af5d-9c40a0207509&tenantId=bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865

III BÖLMƏ

“GƏMİ ENERGETİK QURĞULARI”

Bölmənin sədri: dos. İsmayılov A.Ş.

Həmsədr: dos. Rzayev M.Ə.

Katib: b.m Ələkbərov İ.İ.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjMmRjNWItOTkwNS00NDVhLWJhNWItYzU4OTFhNWM0NGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%22c288fd81-922b-4d99-afcf-4243a9e8f6a3%22%7d

IV BÖLMƏ

“GƏMİLƏRİN ELEKTRİK AVADANLIQLARI

VƏ AVTOMATİKASI”

Bölmənin sədri:  dos. Sultanov E.F.

Həmsədr:  dos. Fərhadov V.Q.

Katib:  b.m. Bayramova İ.P.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQHBgGBf85F4_FLdExrHAgVQRIC3vWURtuxkDg3G5r6A1%40thread.tacv2/1648932326816?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%2295f42020-e815-460d-8f38-259064cb6c84%22%7d

V BÖLMƏ

“RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA”

Bölmənin sədri: prof. Həsənov V.H.

Həmsədr: dos. Həsənova L.A.

Katib: b.m. Abdullayeva A.R.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azpJm4fyyz8BXjEneRSUqrBogqXLjTyLhFq_-S2T59aU1%40thread.tacv2/1648929481977?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%22970b511e-e8c3-45a1-ab4e-a10adc82d33e%22%7d

VI BÖLMƏ

“SU NƏQLİYYATININ HUMANİTAR VƏ DİLÇİLİK MƏSƏLƏLƏRİ”

Bölmənin sədri:  dos. Abdullayev İ.A.

Həmsədr: dos. Abıyeva G.B.

Katib: b.lab. Rzayeva K.R.

Qoşulmaq üçün link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auqV-GwfXgnMsvr_Bi1WM7uGFU5tVtE0dfJo-MWIxKbo1%40thread.tacv2/1648792766915?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbc74a5f-27c2-40eb-847d-bc711a2c5865%22%2c%22Oid%22%3a%2216f57435-843a-4486-b7ae-254e112907bf%22%7d

adda.edu.az