IMO yeni gəmi yanacaqlarının istifadəsi üçün tənzimləyici baza yaradır

243

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) Yük və Konteynerlərin Daşıması üzrə Alt Komitəsinin 8-ci sessiyası keçirilib.

IMO-nun “Gəmilərdən İstixana Qazları Emissiyalarının Azaldılması üzrə İlkin Strategiya”sının həyata keçirilməsinin bir hissəsi olaraq, Alt Komitə yeni aşağı karbonlu və karbonsuz gəmi yanacaqlarının istifadəsi ilə bağlı təlimat sənədlərinin hazırlanmasını davam etdirib.

LPG ilə doldurulan gəmilərin təhlükəsizliyinə dair müvəqqəti məsləhət təlimatları üzərində işlər tamamlanıb. Sənədin 2023-cü ilin yayında qəbul edilməsi planlaşdırılır. Gəmilərdə alovlanma nöqtəsi 520-dən 600 C-ə qədər olan hidrogen, ammonyak və neft yanacağının istifadəsi üzrə təlimatların əsaslı şəkildə hazırlanmasına başlanıb və bu iş təxminən 2023-cü ildə başa çatdırılacaqdır.

IMO-nun 2021-2022-ci illərdə hazırladığı müvəqqəti təlimatlar, eləcə də metanol, etanol və yanacaq elementlərinin gəmilərdə istifadəsi ilə bağlı oxşar sənədlər gəmilərdə alternativ yanacağın istifadəsi üzrə layihələrin həyata keçirilməsini asanlaşdıracaq.

Müvəqqəti təlimatlar həmçinin qazlardan və ya digər yanacaqlardan istifadə edən gəmilər üçün Beynəlxalq Təhlükəsizlik Məcəlləsinin müvafiq müddəalarının işlənib hazırlanmasının əsasını təşkil edəcək. Bu da müxtəlif aşağı və karbonsuz gəmi yanacaqlarının vahid istifadəsi üçün gələcəkdə tənzimləyici baza rolunu oynayacaq.

Paralel olaraq, Alt Komitə mayeləşdirilmiş qazlar daşıyan gəmilərin tikintisi və avadanlığı haqqında Məcəllənin müddəalarının təkmilləşdirilməsini davam etdirib. Dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların təqdim etdiyi təkliflər əsasında qəza vəziyyətində yük sisteminin dayandırılması, yük çənlərinin doldurulmasına nəzarət, yanğından mühafizə və s. ilə bağlı düzəlişlər hazırlanıb.

Hazırda mayeləşdirilmiş təbii qazdan yanacaq kimi istifadəyə dair Məcəllədə nəzərdə tutulan tələblər baxımından “Qazlardan və ya digər yanacaqlardan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi haqqında” Məcəlləyə dəyişikliklər hazırlanıb. Dəyişikliklər geniş spektrli, xüsusən də təhlükəsizlik klapanlarının tutumuna, yanacaq çənlərində təzyiqə nəzarət üsullarına, binaların yanğından mühafizəsinə, yanacağın hazırlanmasına dair və s. tələbləri əhatə edir.

CCC Alt Komitəsi çərçivəsində “Dənizlə təhlükəli yüklərin daşınması üzrə Beynəlxalq Məcəllə”nin və “Toplu yüklərin daşıması üzrə Beynəlxalq Məcəllə”nin müddəalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparılır.

Sessiyanın yekunlarına əsasən, bəzi növ yüklərin daşınması ilə bağlı dövlətlər tərəfindən təklif edilən bir sıra yeni tələblərə baxılıb və məcəllələrə daxil edilməsi təsdiq edilib. Daşıma təcrübəsinin təhlili əsasında, habelə multimodal daşımalara dair BMT sənədlərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə fərdi yük kartlarına dəyişikliklər edilib.

Alt Komitə gəmilərdən itmiş konteynerlərin tapılması və izlənilməsi üçün tədbirlərin işlənib hazırlanmasını da müzakirə edib. Sessiyanın yekunu olaraq, “SOLAS” Konvensiyasının V Fəslinə dənizdə konteynerlərin itməsi barədə məlumat verilməsi üçün tələbləri və bayraq və sahilyanı dövlətləri xəbərdar etmək üçün müvafiq prosedurları müəyyən edən düzəlişlər layihəsi təsdiq edilib.

Gəmi heyətlərinin üzərinə düşən inzibati yükü azaltmaq və “SOLAS” və “MARPOL” konvensiyalarına uyğun olaraq hesabatların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün Alt Komitə “MARPOL 1 Protokolu”nun V maddəsinə düzəlişlər layihəsini hazırlayaraq təsdiqləyib. Dəyişikliklər dənizdə itən konteynerlərin tərkibində zərərli maddələrin olduğu hallarda artıq hesabat verməyi aradan qaldırır.

Müvafiq IMO Komitələri tərəfindən qəbul ediləcəyi təqdirdə 2026-cı ildə qüvvəyə minəcək yeni tələblərin tətbiqi gəmiçiliklə bağlı riskləri və dənizdə itən konteynerlərdən dənizin çirklənməsi təhlükəsini azaldacaq.

“Seanews.az”